ALGEMENE VOORWAARDEN

Fast Paws Agility is gevestigd aan de Onderkant 5, 6596 MB te Milsbeek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73691461

 

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Fast Paws Agility genoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

2. De cursist: de wederpartij van Fast Paws Agility.

3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Fast Paws Agility zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

 

Artikel 2: In aanmerking komen voor een cursus:

1. Fast Paws Agility geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.

2. De cursist komt in aanmerking voor een cursus behendigheid wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, boven de leeftijd van 12 maanden is indien het een hond van formaat small of medium betreft. Voor een hond van formaat large geldt een minimum leeftijd van 15 maanden. Bij de indeling van formaat wordt uitgegaan van de reglementering van de behendigheidswedstrijden georganiseerd onder de auspiciën van de Raad van Beheer.

3. Inenting

a. De cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting, een titer bepaling is toegestaan.

b. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Fast Paws Agility vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan Fast Paws Agility besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.

4. Indien een cursist onder de leeftijd van 16 jaar is

a. Komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus zonder schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

b. In overleg met Fast Paws Agility dient tijdens alle lessen een volwassen begeleider aanwezig te zijn.

 

Artikel 3: Inschrijving cursus:

1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Fast Paws Agility. Dit kan door het verzenden van een e-mail geschieden. 

2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

4. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van Fast Paws Agility nadat de cursist zich heeft ingeschreven via internet (door het verzenden van een e-mail). De bevestiging geschied via mail. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.

5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.

6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld binnen 2 weken na inschrijving van de cursus.

7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Fast Paws Agility na herinnering, en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn, de overeenkomst ontbinden.

8. Alle kosten welke door Fast Paws Agility moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

9. In overleg met Fast Paws Agility kan worden afgesproken de eerste drie lessen van een cursus te laten gelden als proefperiode. Indien de cursist tijdens of na afloop van de 3e les niet door wil gaan, kan deze afzien van verdere deelname.

10. Indien de situatie in artikel 3.9 van toepassing is, zal het cursusgeld - met uitzondering van de genoten lessen - geretourneerd worden.

 

 

Artikel 4: Annulering door Fast Paws Agility

1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Fast Paws Agility informeert de cursist uiterlijk 1 week voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.

2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 1 week voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3. Bij annulering van een cursus zal Fast Paws Agility al het cursusgeld, met uitzondering van de genoten lessen, retourneren.

 

Artikel 5: Annulering door de cursist

1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan Fast Paws Agility verschuldigd.

• bij annulering langer dan 2 weken voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;

• bij annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang van de cursus: 25% van de cursusgelden;

• bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 50% van de cursusgelden.

2. Alleen in overleg met de directie van Fast Paws Agility kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

 

Artikel 6: Afmelding van cursus lessen

1. Fast Paws Agility behoudt het recht om de cursus voortijdig te beindigen wanneer zij op enig moment van mening is dat behendigheid geen juiste keuze is, op grond van gezondheid dan wel gedrag van de hond en/of handler.

2. Indien de situatie in artikel 6.1 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.

3. Indien een hond waarmee een cursus wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.

4. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.

5. Alleen in overleg met de directie van Fast Paws Agility kan van artikel 6.3 en 6.4 worden afgeweken.

6. Afmelding van een les (deel van een cursus) door Fast Paws Agility kan zonder tegenprestatie geschieden indien het niet meer betreft dan 25% van de cursus.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Fast Paws Agility

1. Cursisten trainen te allen tijden voor eigen risico bij Fast Paws Agility

2. Fast Paws Agility is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.

3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Fast Paws Agility op internet of andere publicaties binden Fast Paws Agility niet.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist

1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

2. Fast Paws Agility adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A. verzekering.

3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Fast Paws Agility van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 9: Geschillen

1. Op overeenkomsten gesloten met Fast Paws Agility is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

2. In gevallen waarin de wet, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar/beheerder.